رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید حضور احمد جنتی، و دو‌ عضو دیگر شورای نگهبان

تمدید حضور احمد جنتی، و دو‌ عضو دیگر شورای نگهبان عضویت احمد جنتی، به‌همراه محمدرضا مدرسی‌یزدی و مهدی شب‌زنده‌دار برای یک دوره جدید شش ساله در شورای نگهبان تمدید شد احمد جنتی اکنون در سن ۹۶ سالگی است و به شرط حیات تا ۱۰۲ سالگی عضو و دبیر شورای نگهبان خواهد بودد

تمدید حضور احمد جنتی، و دو‌ عضو دیگر شورای نگهبان

عضویت احمد جنتی، به‌همراه محمدرضا مدرسی‌یزدی و مهدی شب‌زنده‌دار برای یک دوره جدید شش ساله در شورای نگهبان تمدید شد

احمد جنتی اکنون در سن ۹۶ سالگی است و به شرط حیات تا ۱۰۲ سالگی عضو و دبیر شورای نگهبان خواهد بودد