رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ ایران به اظهارات «بایدن »در نشست «جده »

پاسخ ایران به اظهارات «بایدن »در نشست «جده » سخنگوی وزارت امور خارجه: این ادعاهای واهی، در راستای تداوم سیاست فتنه انگیزانه و تنش آفرین واشنگتن در منطقه است آمریکا بار دیگر با توسل به سیاست شکست خورده ایران هراسی، درصدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه برآمده است

پاسخ ایران به اظهارات «بایدن »در نشست «جده »

سخنگوی وزارت امور خارجه:

این ادعاهای واهی، در راستای تداوم سیاست فتنه انگیزانه و تنش آفرین واشنگتن در منطقه است

آمریکا بار دیگر با توسل به سیاست شکست خورده ایران هراسی، درصدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه برآمده است