رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علوی بودن یک جامعه به⁧ مهمونی ده کیلومتری⁩ عید غدیر نیست!

علوی بودن یک جامعه به⁧ مهمونی ده کیلومتری⁩ عید غدیر نیست! یک کاربر توئیتر نوشت: علوی بودن یک جامعه به مهمونی ده کیلومتری⁩ عید غدیر نیست؛ همین ده متری که مادری بی‌پناه به دنبال ماشین ⁧گشت ارشاد⁩ می‌دوید و ضجه و مویه می‌کرد درحالی‌که دادرسی نداشت، شیعه ⁧علی⁩ بودن که هیچ، انسانیت، مردانگی و آزادگی‌مان […]

علوی بودن یک جامعه به⁧ مهمونی ده کیلومتری⁩ عید غدیر نیست!

یک کاربر توئیتر نوشت: علوی بودن یک جامعه به مهمونی ده کیلومتری⁩ عید غدیر نیست؛ همین ده متری که مادری بی‌پناه به دنبال ماشین ⁧گشت ارشاد⁩ می‌دوید و ضجه و مویه می‌کرد درحالی‌که دادرسی نداشت، شیعه ⁧علی⁩ بودن که هیچ، انسانیت، مردانگی و آزادگی‌مان را بدجوری به چالش کشیده است!