رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان ماموریت تخت‌روانچی در سازمان ملل

پایان ماموریت تخت‌روانچی در سازمان ملل سعید ایروانی جانشین مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد شد. سعید ایروانی، در مسئولیت‌هایی همچون کاردار ایران در عراق و معاون امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایفای مسئولیت کرده است.

پایان ماموریت تخت‌روانچی در سازمان ملل

سعید ایروانی جانشین مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد شد.

سعید ایروانی، در مسئولیت‌هایی همچون کاردار ایران در عراق و معاون امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایفای مسئولیت کرده است.