رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرصت ۱ ماهه پرداخت مالیات خودروهای میلیاردی

فرصت ۱ ماهه پرداخت مالیات خودروهای میلیاردی سازمان امور مالیاتی کشور: خودروهای با مجموع ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال که برای آنها برگ اجرایی پرداخت مالیات صادر شده است، یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند. در غیر این صورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول […]

فرصت ۱ ماهه پرداخت مالیات خودروهای میلیاردی

سازمان امور مالیاتی کشور:

خودروهای با مجموع ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال که برای آنها برگ اجرایی پرداخت مالیات صادر شده است، یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.

در غیر این صورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول نسبت به وصول مالیات و ده درصد آن به‌عنوان هزینه اقدام خواهد شد.