رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغ افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی

ابلاغ افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی رئیس جمهور ماده ‌واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی» را ابلاغ کرد. رییسی ماده ‌واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسه ۸۶۵ این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد.

ابلاغ افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی

رئیس جمهور ماده ‌واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی» را ابلاغ کرد.

رییسی ماده ‌واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسه ۸۶۵ این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد.