رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمامی نانوایی‌ها تا نیمه اول مرداد به کارتخوان‌ مجهز می‌شوند

تمامی نانوایی‌ها تا نیمه اول مرداد به کارتخوان‌ مجهز می‌شوند ارشدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی : تاکنون بیش از ۸۰ درصد واحد‌های نانوایی استان تهران به کارتخوان‌ مجهز شدند و مابقی تا نیمه اول مرداد به پایان می‌رسد.

تمامی نانوایی‌ها تا نیمه اول مرداد به کارتخوان‌ مجهز می‌شوند

ارشدی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی :
تاکنون بیش از ۸۰ درصد واحد‌های نانوایی استان تهران به کارتخوان‌ مجهز شدند و مابقی تا نیمه اول مرداد به پایان می‌رسد.