رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت عوارض آزادراهی ۱۴۰۱، تا ۱۰۱% افزایش قیمت!

قیمت عوارض آزادراهی ۱۴۰۱، تا ۱۰۱% افزایش قیمت! قیمت عوارضی در سال ۱۴۰۱ که براساس جدول فوق از ۱۰ مرداد اجرایی شده به این شرح است

قیمت عوارض آزادراهی ۱۴۰۱، تا ۱۰۱% افزایش قیمت!

قیمت عوارضی در سال ۱۴۰۱ که براساس جدول فوق از ۱۰ مرداد اجرایی شده به این شرح است