رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موشک سایوز ماهواره «خیام» ایران را به مدار زمین حمل خواهد کرد

موشک سایوز ماهواره «خیام» ایران را به مدار زمین حمل خواهد کرد طبق اطلاعات شرکت “راس کاسموس” (سازمان فضایی روسیه)، موشک سایوز روسیه در تاریخ ۹ آگوست (۱۸ مرداد ماه) از پایگاه فضایی بایکانور به فضا پرتاب شده و ماهواره ایرانی “خیام” را با خود به مدار زمین خواهد رساند./ تسنیم

موشک سایوز ماهواره «خیام» ایران را به مدار زمین حمل خواهد کرد

طبق اطلاعات شرکت “راس کاسموس” (سازمان فضایی روسیه)، موشک سایوز روسیه در تاریخ ۹ آگوست (۱۸ مرداد ماه) از پایگاه فضایی بایکانور به فضا پرتاب شده و ماهواره ایرانی “خیام” را با خود به مدار زمین خواهد رساند./ تسنیم