رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار مهاجرت پزشکان نگران‌کننده است

آمار مهاجرت پزشکان نگران‌کننده است منصور جعفری نمین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: آمار مهاجرت پزشکان به ویژه متخصصان نگران‌کننده و زنگ خطری برای کشور محسوب می‌شود. سال گذشته با آمار بالای درخواست مهاجرت پزشکان روبه‌رو بودیم به طوری که از استان اردبیل ۲۰ نفر از پزشکان این درخواست را ارائه داده‌اند.

آمار مهاجرت پزشکان نگران‌کننده است

منصور جعفری نمین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: آمار مهاجرت پزشکان به ویژه متخصصان نگران‌کننده و زنگ خطری برای کشور محسوب می‌شود.

سال گذشته با آمار بالای درخواست مهاجرت پزشکان روبه‌رو بودیم به طوری که از استان اردبیل ۲۰ نفر از پزشکان این درخواست را ارائه داده‌اند.