رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور دادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه

دستور دادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه/اختلافات خانوادگی مانع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران شد بدنبال شکایت یکی از فرزندان هوشنگ ابتهاج به دستگاه قضایی کشور آلمان دادستانی آلمان از انتقال پیکر وی به ایران ممانعت کرده و همه چیز را به آینده موکول کرده است.

دستور دادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه/اختلافات خانوادگی مانع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران شد

بدنبال شکایت یکی از فرزندان هوشنگ ابتهاج به دستگاه قضایی کشور آلمان دادستانی آلمان از انتقال پیکر وی به ایران ممانعت کرده و همه چیز را به آینده موکول کرده است.