رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانیان وضع موجود و قطعی آب همدان در هر سطحی بازخواست می شوند

بانیان وضع موجود و قطعی آب همدان در هر سطحی بازخواست می شوند خانجانی موقر، دادستان همدان: بحران آب در همدان؛ مرتبط با کم کاری و ترک فعل برخی مسئولان در یکی دو سال اخیر نیست، بلکه عوامل متعددی پشت پرده است و شناخت این موارد نیاز به کار کارشناسانه، فنی و تخصصی دارد. بنابراین […]

بانیان وضع موجود و قطعی آب همدان در هر سطحی بازخواست می شوند

خانجانی موقر، دادستان همدان: بحران آب در همدان؛ مرتبط با کم کاری و ترک فعل برخی مسئولان در یکی دو سال اخیر نیست، بلکه عوامل متعددی پشت پرده است و شناخت این موارد نیاز به کار کارشناسانه، فنی و تخصصی دارد.

بنابراین برای اعلام مقصر یا مقصران وضع موجود باید بررسی جامع و گسترده انجام شود، چرا که بدون تحقیق به طور یقین نمی‌توان گفت که کدام مسئول یا مسئولان ترک فعل داشته‌اند و بدون دلیل بگیر و ببند داشته باشیم./مهر