رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


العربیه: واشنگتن همه شروط اضافی مورد مطالبه ایران را رد کرده است

العربیه: واشنگتن همه شروط اضافی مورد مطالبه ایران را رد کرده است مرندی: این ادعای العربیه کاملا نادرست است. ایران مطالعه پیشنهاد را شروع کرده است و پاسخش را بعد از آن به هماهنگ کننده خواهد داد.

العربیه: واشنگتن همه شروط اضافی مورد مطالبه ایران را رد کرده است

مرندی: این ادعای العربیه کاملا نادرست است. ایران مطالعه پیشنهاد را شروع کرده است و پاسخش را بعد از آن به هماهنگ کننده خواهد داد.