رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: واکسن نزدن عامل ۶۰ درصد مرگ و میرهای کرونا در کشور است

وزیر بهداشت: واکسن نزدن عامل ۶۰ درصد مرگ و میرهای کرونا در کشور است دولت در هفته اول روی کار آمدن هیچ واکسنی در اختیار نداشت، اما با همراهی وزارتخانه‌های مختلف و تقویت دیپلماسی، ۱۰ میلیون واکسن در مرحله اول وارد کرد و پس از آن سیلی از واکسن وارد شد. به همت دولت سیزدهم […]

وزیر بهداشت: واکسن نزدن عامل ۶۰ درصد مرگ و میرهای کرونا در کشور است

دولت در هفته اول روی کار آمدن هیچ واکسنی در اختیار نداشت، اما با همراهی وزارتخانه‌های مختلف و تقویت دیپلماسی، ۱۰ میلیون واکسن در مرحله اول وارد کرد و پس از آن سیلی از واکسن وارد شد.

به همت دولت سیزدهم ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه رایگان سه دهک پایین جامعه درنظر گرفته شده و افراد به صورت رایگان با کد ملی بیمه شدند.

۱.۵ میلیون نفر که برای بیمه همگانی مراجعه نکردند فرصت داده شد تا اقدام کنند.