رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایندگان مجلس اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند

نمایندگان مجلس اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند نمایندگان مجلس اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند که بر اساس آن رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده سال تجربه مرتبط و یک نفر به انتخاب رئیس جمهور تعیین شدند.

نمایندگان مجلس اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند

نمایندگان مجلس اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند که بر اساس آن رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده سال تجربه مرتبط و یک نفر به انتخاب رئیس جمهور تعیین شدند.