رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزامی به تزریق واکسن آبله میمونی وجود ندارد

الزامی به تزریق واکسن آبله میمونی وجود ندارد عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران: فکر نمی‌کنیم پاندمی آبله میمونی را مشابه آنچه با کرونا اتفاق افتاد در دنیا تجربه کنیم. اصلا الزامی به تزریق واکسن آبله میمونی برای همه افراد وجود ندارد و تنها شاید لازم باشد گروهی خاص این واکسن را تزریق کنند.

الزامی به تزریق واکسن آبله میمونی وجود ندارد

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران:
فکر نمی‌کنیم پاندمی آبله میمونی را مشابه آنچه با کرونا اتفاق افتاد در دنیا تجربه کنیم.

اصلا الزامی به تزریق واکسن آبله میمونی برای همه افراد وجود ندارد و تنها شاید لازم باشد گروهی خاص این واکسن را تزریق کنند.