رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرزندان هیات علمی دیگر سهمیه ندارند

فرزندان هیات علمی دیگر سهمیه ندارند دیوان عدالت اداری دستورالعمل انتقال فرزندان هیات علمی را باطل کرد.

فرزندان هیات علمی دیگر سهمیه ندارند

دیوان عدالت اداری دستورالعمل انتقال فرزندان هیات علمی را باطل کرد.