رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت «وام فرزندآوری» معطل دریافت پاسخ از «نظام وظیفه»

پرداخت «وام فرزندآوری» معطل دریافت پاسخ از «نظام وظیفه» معاون امور جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن پرداخت وام فرزندآوری به مردان مشروط به استعلام وضعیت خدمت شده است، گفت: ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.

پرداخت «وام فرزندآوری» معطل دریافت پاسخ از «نظام وظیفه»

معاون امور جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن پرداخت وام فرزندآوری به مردان مشروط به استعلام وضعیت خدمت شده است، گفت: ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.