رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقتدی صدر: ایرانیان در اربعین به قوانین عراق پایبند باشند!

مقتدی صدر: ایرانیان در اربعین به قوانین عراق پایبند باشند! مقتدی صدر: از ایرانیانی که در اربعین حسینی به عراق سفر می کنند می خواهیم به قوانین کشور پایبند باشند و آن را زیر پا نگذارند. امیدواریم کسانی که در اربعین حسین به عراق سفر می کنند از مهمان به میزبان تبدیل نشوند /الجزیره

مقتدی صدر: ایرانیان در اربعین به قوانین عراق پایبند باشند!

مقتدی صدر: از ایرانیانی که در اربعین حسینی به عراق سفر می کنند می خواهیم به قوانین کشور پایبند باشند و آن را زیر پا نگذارند.

امیدواریم کسانی که در اربعین حسین به عراق سفر می کنند از مهمان به میزبان تبدیل نشوند /الجزیره