رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد

سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در توییتر خبر از بستری شدن تاجزاده در بیمارستان به دلیل مشکل قلبی خبر داد

سیدمصطفی تاجزاده در بیمارستان بستری شد

فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در توییتر خبر از بستری شدن تاجزاده در بیمارستان به دلیل مشکل قلبی خبر داد