رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم مشخص شد

نحوه تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم مشخص شد با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم ابلاغ شد.

نحوه تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم مشخص شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم ابلاغ شد.