رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای پرونده متروپل در دادگاه تجدید نظر تایید شد

رای پرونده متروپل در دادگاه تجدید نظر تایید شد رئیس کل دادگستری استان خوزستان: رای بدوی پرونده حادثه ساختمان متروپل که برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بود، تایید شد و ایراد موثری که موجب نقض دادنامه را فراهم کند از سوی معترضان و تجدید نظرخواهان ارائه نشد. رای این پرونده به […]

رای پرونده متروپل در دادگاه تجدید نظر تایید شد

رئیس کل دادگستری استان خوزستان:

رای بدوی پرونده حادثه ساختمان متروپل که برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بود، تایید شد و ایراد موثری که موجب نقض دادنامه را فراهم کند از سوی معترضان و تجدید نظرخواهان ارائه نشد.

رای این پرونده به زودی به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد.


جدیدترین خبرها