رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلمان گفتگوهای دوجانبه با ایران را در زمینه های اقتصادی و انرژی تعلیق کرد

آلمان گفتگوهای دوجانبه با ایران را در زمینه های اقتصادی و انرژی تعلیق کرد آلمان هیئت های فرهنگی خود را در ایران به پایین ترین سطح می رساند /الجزیره

آلمان گفتگوهای دوجانبه با ایران را در زمینه های اقتصادی و انرژی تعلیق کرد

آلمان هیئت های فرهنگی خود را در ایران به پایین ترین سطح می رساند /الجزیره


جدیدترین خبرها