رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار پیش‌نویس سند ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی

انتشار پیش‌نویس سند ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی «پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» از سوی بانک مرکزی به طور رسمی منتشر شد و برای گرفتن نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.

انتشار پیش‌نویس سند ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی

«پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» از سوی بانک مرکزی به طور رسمی منتشر شد و برای گرفتن نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.