رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی درباره قانون حمایت از خانواده

دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی درباره قانون حمایت از خانواده اژه‌ای: قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده است. سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی […]

دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی درباره قانون حمایت از خانواده

اژه‌ای:
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده است.

سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه‌ها دارای وظایف و ماموریت‌هایی خطیر هستند که این مأموریت‌ها نسبت به تکالیف سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند؛ بر همین اساس ضروری است سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی را در این خصوص به صورت مدون و ضابطه‌مند لحاظ کند.