رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجازه شلیک تیر در اختیار دولت نیست که بخواهد مجوز بدهد

اجازه شلیک تیر در اختیار دولت نیست که بخواهد مجوز بدهد/ سخنگو درباره موضوعات اقتصادی و اجتماعی حرف بزند نه مسائل امنیتی محمدحسن آصفری نماینده مجلس یازدهم در واکنش به سخنان بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته اجازه یا عدم شلیک تیر در اختیار دولت نیست که چنین اجازه‌ای داشته باشد که بر پایه آن بخواهند […]

اجازه شلیک تیر در اختیار دولت نیست که بخواهد مجوز بدهد/ سخنگو درباره موضوعات اقتصادی و اجتماعی حرف بزند نه مسائل امنیتی

محمدحسن آصفری نماینده مجلس یازدهم در واکنش به سخنان بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته اجازه یا عدم شلیک تیر در اختیار دولت نیست که چنین اجازه‌ای داشته باشد که بر پایه آن بخواهند بگویند ما می‌توانستیم مانند آب خوردن مردم را با گلوله جنگی بزنیم./رویداد ٢۴