رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم ۷.۳ درصدی اینستاگرام از اقتصاد دیجیتال کشور

سهم ۷.۳ درصدی اینستاگرام از اقتصاد دیجیتال کشور بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، از مجموع گزارش‌های آماری حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال ۷۰ هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر ۷.۳ درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.

سهم ۷.۳ درصدی اینستاگرام از اقتصاد دیجیتال کشور

بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، از مجموع گزارش‌های آماری حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال ۷۰ هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر ۷.۳ درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.