رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت ایران با صدور قطعنامه علیه روسیه

مخالفت ایران با صدور قطعنامه علیه روسیه نماینده ایران نزد سازمان ملل: کمکهای تسلیحاتی غرب به اوکراین باعث تداوم آتش جنگ است. ایران هرگونه اقدام وتصمیمی مبتنی بربندهای اجرایی قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات وغرامت مخاصمه اوکراین را فاقد وجاهت حقوقی میداند. ایجاد سازوکاری عمومی برای رسیدگی به تسلیحات کشتار جمعی لازم است.

مخالفت ایران با صدور قطعنامه علیه روسیه

نماینده ایران نزد سازمان ملل:

کمکهای تسلیحاتی غرب به اوکراین باعث تداوم آتش جنگ است.

ایران هرگونه اقدام وتصمیمی مبتنی بربندهای اجرایی قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات وغرامت مخاصمه اوکراین را فاقد وجاهت حقوقی میداند.

ایجاد سازوکاری عمومی برای رسیدگی به تسلیحات کشتار جمعی لازم است.