رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غم ملی

غم ملی روزنامه سازندگی: تراژدی مرگ کیان پیرفلک با واکنش گسترده‌ی ایرانیان رو‌به‌رو شد و این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی و با چه هدفی بر خشونت می‌دمند و عملیات مسلحانه را سازماندهی می‌کنند

غم ملی

روزنامه سازندگی: تراژدی مرگ کیان پیرفلک با واکنش گسترده‌ی ایرانیان رو‌به‌رو شد و این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی و با چه هدفی بر خشونت می‌دمند و عملیات مسلحانه را سازماندهی می‌کنند