رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی با هیچ‌کس تعارف نداریم

امیرعبداللهیان: درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی با هیچ‌کس تعارف نداریم وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس ، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.

امیرعبداللهیان: درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی با هیچ‌کس تعارف نداریم

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس ، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد.

در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.