رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت ضرغامی وزیر میراث فرهنگی:گردشگری تازه داشت راه می‌افتاد و شروع می‌شد

توییت ضرغامی وزیر میراث فرهنگی:گردشگری تازه داشت راه می‌افتاد و شروع می‌شد. این را می خواستند متوقف کنند. نقاط قوت را می خواستند متوقف کنند. وسوسه ای را که روی آن جوان و نوجوان اثر می گذارد باتوم که نمی‌تواند بر طرف کند.آن وسوسه را تبیین می تواند برطرف کند.

توییت ضرغامی وزیر میراث فرهنگی:گردشگری تازه داشت راه می‌افتاد و شروع می‌شد. این را می خواستند متوقف کنند. نقاط قوت را می خواستند متوقف کنند.
وسوسه ای را که روی آن جوان و نوجوان اثر می گذارد باتوم که نمی‌تواند بر طرف کند.آن وسوسه را تبیین می تواند برطرف کند.