رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر طالبان فرمان بستن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد

رهبر طالبان فرمان بستن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد امروز یک نامه ای از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان در رسانه ها به نشر رسیده که در آن رهبر گروه طالبان فرمان بستن همه ای آرایشگاه های زنانه را صادر کرده است.

رهبر طالبان فرمان بستن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد

امروز یک نامه ای از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان در رسانه ها به نشر رسیده که در آن رهبر گروه طالبان فرمان بستن همه ای آرایشگاه های زنانه را صادر کرده است.


جدیدترین خبرها