رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرشاد مومنی، اقتصاددان: طی دهه ۹۰ و در کمتر از سه سال، جمعیت فقرا دو برابر شد

فرشاد مومنی، اقتصاددان: طی دهه ۹۰ و در کمتر از سه سال، جمعیت فقرا دو برابر شد/ جماران

فرشاد مومنی، اقتصاددان: طی دهه ۹۰ و در کمتر از سه سال، جمعیت فقرا دو برابر شد/ جماران