رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه قیمت جدید مونتاژی ها با قیمت اعلامی قدیم شان توسط شورای رقابت

مقایسه قیمت جدید مونتاژی ها با قیمت اعلامی قدیم شان توسط شورای رقابت بیشترین درصد افزایش: فیدلیتی ۷ نفره بهمن  ۳۹ درصد کمترین درصد افزایش: آریزو ۶ مدیران – ۷/۱ درصد بیشترین مبلغ افزایش: فیدلیتی ۷ نفره بهمن/ ۲۸۵ میلیون تومان کمترین مبلغ افزایش : وای ۵ دایون/ ۵۰ میلیون تومان

مقایسه قیمت جدید مونتاژی ها با قیمت اعلامی قدیم شان توسط شورای رقابت

بیشترین درصد افزایش:
فیدلیتی ۷ نفره بهمن  ۳۹ درصد

کمترین درصد افزایش:
آریزو ۶ مدیران – ۷/۱ درصد

بیشترین مبلغ افزایش:
فیدلیتی ۷ نفره بهمن/ ۲۸۵ میلیون تومان

کمترین مبلغ افزایش :
وای ۵ دایون/ ۵۰ میلیون تومان