رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بین مردم، اصناف و بانک تقسیم شود

کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بین مردم، اصناف و بانک تقسیم شود خزانه‌دار اتاق اصناف ایران: کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود. دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند.

کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بین مردم، اصناف و بانک تقسیم شود

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران:
کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.

دستگاه‌های کارتخوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند.