رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: رفتار روسیه طبیعی است، چون ایران را به خاطر غرب‌ستیزی افراطی‌اش محتاج خود می‌بیند

علی مطهری: رفتار روسیه طبیعی است، چون ایران را به خاطر غرب‌ستیزی افراطی‌اش محتاج خود می‌بیند

علی مطهری: رفتار روسیه طبیعی است، چون ایران را به خاطر غرب‌ستیزی افراطی‌اش محتاج خود می‌بیند