رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شود

شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شود با تصویب مجلس، «شورای ملی تامین مالی» به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار تشکیل می شود.

شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شود

با تصویب مجلس، «شورای ملی تامین مالی» به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار تشکیل می شود.