رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران منتفی شد

برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران منتفی شد با رای نمایندگان مجلس ماده مربوط به برکزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف شد. با حذف این بند برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران منتفی شد.

برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران منتفی شد

با رای نمایندگان مجلس ماده مربوط به برکزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس حذف شد.

با حذف این بند برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران منتفی شد.