رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معافیت مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات

معافیت مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف و حق لباس مشمول مالیات نمی‌شود.

معافیت مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات

طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف و حق لباس مشمول مالیات نمی‌شود.