رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور

جزئیات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات نرخ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.

جزئیات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات نرخ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.


جدیدترین خبرها