رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی در پاسخ به قالیباف:کشور نیازمند یک تصمیم(و نه تصمیمات) شجاعانه و آسان و شیرین است.

عباس عبدی در پاسخ به قالیباف:کشور نیازمند یک تصمیم(و نه تصمیمات) شجاعانه و آسان و شیرین است. ‏ بازگشت به مردم، آزادی رسانه، حاکمیت قانون، و رفع موانع پیش پای حضور همه مردم در تعیین امور خویش.

عباس عبدی در پاسخ به قالیباف:کشور نیازمند یک تصمیم(و نه تصمیمات) شجاعانه و آسان و شیرین است.

بازگشت به مردم، آزادی رسانه، حاکمیت قانون، و رفع موانع پیش پای حضور همه مردم در تعیین امور خویش.