رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد!

طالبان: افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد! قاری محمدیونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشستی با جوانان بامیانی گفت: افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد و لازم نیست که ما زبان و ادبیات فارسی بیاموزیم.

طالبان: افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد!

قاری محمدیونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشستی با جوانان بامیانی گفت: افغانستان به ادبیات فارسی نیاز ندارد و لازم نیست که ما زبان و ادبیات فارسی بیاموزیم.


جدیدترین خبرها