رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گمانی زنی ها درباره تعداد پذیرفته شدگان  پزشکی مورد تأیید نیست

گمانی زنی ها درباره تعداد پذیرفته شدگان  پزشکی مورد تأیید نیست پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت: هنوز فهرست نهایی را به سازمان سنجش نفرستاده ایم و گمانه زنی ها درباره تعداد پذیرفته شدگان پزشکی مورد تایید نیست. ظرفیت های پذیرش پزشکی در کنکور امسال در روزهای آتی اعلام می شود.

گمانی زنی ها درباره تعداد پذیرفته شدگان  پزشکی مورد تأیید نیست

پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت:
هنوز فهرست نهایی را به سازمان سنجش نفرستاده ایم و گمانه زنی ها درباره تعداد پذیرفته شدگان پزشکی مورد تایید نیست.

ظرفیت های پذیرش پزشکی در کنکور امسال در روزهای آتی اعلام می شود.


جدیدترین خبرها