رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات چای خارجی منوط به خرید چای داخلی شد

واردات چای خارجی منوط به خرید چای داخلی شد رئیس سازمان چای کشور : با دستور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده، وارد کنندگان برای واردات چای مورد نیاز تنظیم بازار باید بخشی از چای تولید داخل را خریداری کنند تا نگاه تامین بازار بیشتر به سمت تامین از منابع داخلی باشد.

واردات چای خارجی منوط به خرید چای داخلی شد

رئیس سازمان چای کشور :

با دستور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده، وارد کنندگان برای واردات چای مورد نیاز تنظیم بازار باید بخشی از چای تولید داخل را خریداری کنند تا نگاه تامین بازار بیشتر به سمت تامین از منابع داخلی باشد.