رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش معصومه ابتکار به اخراج سریالی اساتید

واکنش معصومه ابتکار به اخراج سریالی اساتید: انتقام ناکارآمدی و عدم موفقیت خودتان را از دانشگاه نگیرید!

واکنش معصومه ابتکار به اخراج سریالی اساتید: انتقام ناکارآمدی و عدم موفقیت خودتان را از دانشگاه نگیرید!