رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسین روازاده معروف به حکیم روازاده از طبابت محروم شد

حسین روازاده معروف به حکیم روازاده با حکم معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور از طبابت محروم شد

حسین روازاده معروف به حکیم روازاده با حکم معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور از طبابت محروم شد