رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه دارو به بیماران تعلق می‌گیرد

یارانه دارو به بیماران تعلق می‌گیرد رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: قرار است از مهرماه یارانه دارو به جای نهاد‌های بیمه‌گر به مصرف کننده نهایی یعنی بیماران اختصاص پیدا کند.

یارانه دارو به بیماران تعلق می‌گیرد

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: قرار است از مهرماه یارانه دارو به جای نهاد‌های بیمه‌گر به مصرف کننده نهایی یعنی بیماران اختصاص پیدا کند.