رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قط نابغه‌های نظرسنجی قادرند نتایجی همچون نظرسنجی روزنامه دولت را منتشر کنند

عباس عبدی: فقط نابغه‌های نظرسنجی قادرند نتایجی همچون نظرسنجی روزنامه دولت را منتشر کنند

عباس عبدی: فقط نابغه‌های نظرسنجی قادرند نتایجی همچون نظرسنجی روزنامه دولت را منتشر کنند