رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجمع تشخیص، دولت و قوه قضائیه را از طرح شفافیت «مستثنی» کرد

مجمع تشخیص، دولت و قوه قضائیه را از طرح شفافیت «مستثنی» کرد عضو کمیسیون شوراهای مجلس: مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس علاوه بر مجمع و هیات عالی نظارت، قوای مجریه و قضائیه را نیز از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد.

مجمع تشخیص، دولت و قوه قضائیه را از طرح شفافیت «مستثنی» کرد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس:

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس علاوه بر مجمع و هیات عالی نظارت، قوای مجریه و قضائیه را نیز از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد.