رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد نرخ بهره بین بانکی شکست

رکورد نرخ بهره بین بانکی شکست بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۵ مهرماه به میزان ۱۱ صدم درصد افزایش داد و به ۲۳.۸۰ درصد رساند. رکود نرخ بهره بین بانکی شکسته شده و بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۲۷ اردیبهشت ماه بوده است که […]

رکورد نرخ بهره بین بانکی شکست

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۵ مهرماه به میزان ۱۱ صدم درصد افزایش داد و به ۲۳.۸۰ درصد رساند.

رکود نرخ بهره بین بانکی شکسته شده و بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۲۷ اردیبهشت ماه بوده است که به نرخ ۲۳.۷۶ درصد رسیده بود.


جدیدترین خبرها